Events


બી.એ. તથા એમ.એ. / એમ.કોમ. સેમ-2ના વર્ગો શરૂ કરવા બાબત.

  • From : 15/04/2021 - To :  30/04/2021 Uploaded by : Arts and Commerce College,Idar

બી.એ. તથા એમ.એ. / એમ.કોમ. સેમ-2ના વર્ગો શરૂ કરવા બાબત.


બીજા રાઉન્ડની ઓનલાઇન પરીક્ષાના સમય અને મોક ટેસ્ટ અંગે

  • From : 25/08/2020 - To :  31/08/2020 Uploaded by : Arts and Commerce College,Idar

બીજા રાઉન્ડની ઓનલાઇન પરીક્ષાના સમય અને મોક ટેસ્ટ અંગે


બીજા રાઉન્ડની ઓનલાઇન પરીક્ષાના સમય અને મોક ટેસ્ટ અંગે

  • From : 25/08/2020 - To :  31/08/2020 Uploaded by : Arts and Commerce College,Idar

બીજા રાઉન્ડની ઓનલાઇન પરીક્ષાના સમય અને મોક ટેસ્ટ અંગે