Announcements & Notice


 એમ.એ. / એમ.કોમ. સેમ-1 ની આંતરિક પરીક્ષાના કાર્યક્રમ અંગે....

 26/02/2021

એમ.એ. / એમ.કોમ. સેમ-1 ની આંતરિક પરીક્ષાનો કાર્યક્રમ વેબસાઇટ પર મુકેલ છે.
પરીક્ષા તારીખ. 8-03-2021

 બી.એ. સેમ-1 અને બી.કોમ. સેમ- 1 ના રોલ નંબર વેબસાઇટ પર મુકલે છે.

 24/02/2021

બી.એ. સેમ-1 અને બી.કોમ. સેમ- 1 ના રોલ નંબર વેબસાઇટ પર મુકલે છે. જે દરેક વિદ્યાર્થીએ જોઇ લેવા.
Student Corner - Exam Schedule - Seat No

 બી.કોમ. સેમ-3ની ઓફલાઇન પરીક્ષા અંગેેેે.....

 24/02/2021

બી.કોમ. સેમ-3ની ઓફલાઇન પરીક્ષા તા. 4-3-2021ના રોજ યોજાનાર છે. જેનો વિગતવાર કાર્યક્રમ યુનિવર્સિટીની વેબસાઇટ www.ngu.ac.in પર મુકેલ છે.

 Internal Exam

 17/02/2021

બી.એ. સેમ-1 અને બી.કોમ. સેમ-1ની આંતરિક પરીક્ષાનો કાર્યક્રમ તથા સૂચનાઓ વેબસાઇટ પર મુકેલ છે. જે દરેક વિદ્યાર્થીઓએ જોઇ લેવો.

 વર્ષ-2020-21 ના બી.એ. / બી.કોમ. સેમ - 3 અને 5 ના ઇન્ટરનલ માર્કસ અંગે.....

 12/12/2020

વર્ષ-2020-21 ના બી.એ. / બી.કોમ. સેમ - 3 અને 5 ના ઇન્ટરનલ માર્કસ વેબસાઇટ પર મુકેલ છે જે તમામ વિદ્યાર્થીઓએ જોઇ લેવા.

Student Corner મેનુમાં જવું ત્યારબાદ Examination Schedule પર ક્લિક કરવું તેમાં ઇન્ટરનલ માર્કસ જોવા મળશે.